Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sport Kuntotestaus & Valmennus Oy

Y-tunnus: 1898265-5

Vesalantie 2, 90410 Oulu
sport(at)rokua.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sport Kuntotestaus & Valmennus Oy

Vesalantie 2, 90410 Oulu
tietosuoja@rokua.com

3. Rekisterin nimi

Sport Kuntotestaus & Valmennus Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yhteisöasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Sport Kuntotestaus & Valmennus Oy:hyn. Lisäksi rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Suostumukseen perustuen käsitellään tapahtumailmoittautumisiin liittyviä tietoja. Lisäksi rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään rekisteröidylle tuotettavissa palveluissa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.

 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

  • Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen

  • Tapahtumailmoittautumisten suunnittelu, käsittely ja seuranta.

  • Toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi.

  • Muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät.

  • Asiakassuhdeviestintä, tuotteiden ja palveluiden markkinointi.

  • Palveluiden myynti, suunnittelu, seuranta ja toteutus.

  • Maksamiseen ja laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely.

  • Rekisteröidyn yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen.

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat tyypilliset asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen tai organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot, varauksia koskevat tiedot, laskutustiedot, mahdolliset suoramarkkinointitiedot sekä kuntokartoitusraportit ja valmennustiedot (esim. mittaustiedot kuntokartoituksista, yksilöraportit sekä yksilölliset valmennus- tai liikuntaohjeet.

Rekisterinpitäjä käsittelee yhteisöasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja

  • Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilön henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

  • Laskutusosoite

 

7. Mistä henkilötiedot saadaan?

Tietolähteinä ovat rekisteröity, rekisteröidyn huoltaja, rekisteröidyn laillinen edustaja tai lähiomainen.

 

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajien ryhmät

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään teknisen suojautumisen avulla. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

Sport Kuntotestaus & Valmennus Oy:llä on alihankkijoina tietojärjestelmien ja ohjelmistopalveluiden sekä niihin liittyvien ylläpito- ja tukipalveluiden toimittajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun tietosuoja-asetuksen tarkoittamina käsittelijöinä.

 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit

Asiakasrekisterissä olevia asiakastietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Yhteisöasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen, kun yhteisön asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää, jos siihen on olemassa muu peruste.

Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste.

Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

Kun asiakkuussuhde päättyy, asiakkaiden tiedot voidaan siirtää yrityksen suoramarkkinointirekisteriin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

 

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Asiakastiedot voi pyytää nähtäväksi asioimalla paikan päällä tai kirjallisella vapaamuotoisella pyynnöllä.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi

 

Tiedon korjaamisen ja käsittelyn rajoittamisen toteuttaminen ja organisointi

Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle ja se toimitaan aina henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Toimituksen yhteydessä varmennetaan rekisteröidyn henkilöllisyys.

Jos vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on asiakasrekisteritietojen korjauksen tekoon oikeus. Korjauksen yhteyteen merkitään tekijän nimi, työtehtävä/asema, korjauksenteon päivämäärä sekä peruste.

Muutokset Tietosuojaselosteeseen

Sport Kuntotestaus & Valmennus Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.